Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Miksi ja miten ihmisoikeuksista tulisi opettaa?

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jossa taataan kaikille ihmisille oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Vaikka ihmisoikeudet ovat perimmiltään yksilön oikeuksia, on joidenkin haavoittuvaisiksi katsottujen ryhmien osalta tehty omia kansainvälisiä sopimuksia. Erillisillä sopimuksilla on pyritty turvaamaan muun muassa lasten oikeuksien toteutuminen sekä lopettamaan naisiin kohdistuva syrjintä.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen neljä pääperiaatetta ovat syrjimättömyys, lapsen edun asettaminen ensisijalle, oikeus jäädä eloon ja kehittyä sekä oikeus osallistua.

Ihmisoikeuskasvatus opetuksessa

Useat viimeaikaiset konfliktit, humanitaariset kriisit ja poliittiset tapahtumat, niin Euroopassa kuin globaalistikin, ovat horjuttaneet kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmäämme. Ihmisoikeuskulttuurin turvaamisessa koulut ja opettajat ovat yhteiskunnan tärkeimmässä asemassa. Maailmanlaajuisen ihmisoikeuskulttuurin edistäminen ei tapahdu itsestään.

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien maailmanlaajuiseen kunnioittamiseen, ja siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia. Sen tarkoituksena on lisätä tietoa ihmisoikeuksista ja voimaannuttaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä.

Kasvattajana meidän on tärkeä pohtia ihmisoikeusperustaisuutta koulun arjessa ja toimintakulttuurissa sekä konkretisoida lapsen oikeuksia oppilaiden näkökulmasta ymmärrettävästi kaikissa koulun toiminnoissa. Hyvän taustan antaa ihmisoikeuskasvatuksen erityispiirteiden sekä ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien historian, arvojen, normien ja toimintaperiaatteiden tunteminen. On oleellista myös miettiä innostavia ja osallistavia menetelmiä ihmisoikeuskasvatukseen käytännössä. Toiminnallisten harjoituksien avulla aiheet voi tuoda lähemmäksi oppilaiden arkea.

Tavoitteena on tukea oppilaiden osallisuutta globaalistuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa antamalla heille tietoa ihmisoikeuksiin vaikuttavista maailmanlaajuisista asioista sekä heille sopivista tavoista vaikuttaa ja toimia ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien puolesta.

Kun yksilö tietää omat ja muiden oikeudet, hänen on myös helpompi nauttia niistä ja kunnioittaa sekä puolustaa niitä. Opettaminen ja oppiminen tehdään aina kasvattajan ja oppilaiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Amnesty International, Ihmisoikeusliitto, Interpedia, Plan International Suomi