Johdanto

Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten olemme kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja miten voimme teoillamme edistää oikeudenmukaisuutta.

Mitä on globaalikasvatus?

Globaalikasvatus kannustaa kaiken ikäisiä ihmisiä ryhtymään aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Se pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja miten omalla toiminnalla ja valinnoilla voi vaikuttaa globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän tulevaisuuden edistämiseen.

Mitä hyötyä verkkokoulutusmateriaaleista on?

Koulu maailmaa muuttamaan -verkkomateriaalin tavoitteena on tarjota eväitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen kouluissa. Temaattiset koulutuskokonaisuudet antavat käytännön työkaluja ja pedagogisia välineitä maailmanlaajuisten ilmiöiden tarkasteluun aktiivista kansalaisuutta tukien.

Verkkomateriaali koostuu kuudesta globaalikasvatusasiantuntijoiden suunnittelemasta koulutuskokonaisuudesta, joiden teemat yhdistävät globaalikasvatuksen ja opetussuunnitelman eri osa-alueita. Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu opetussuunnitelmien arvoperusta, laaja-alaiset osaamistavoitteet ja oppiainekohtaisia erityispiirteitä huomioiden.

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusasiantuntijoiden tuottamien materiaalien teemoina ovat rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus, maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Valitut teemat linkittyvät monin tavoin toisiinsa ja kannustavat tutkimaan maailmaa ilmiölähtöisesti.

Miten materiaaleja voi käyttää?

Johdanto-osio antaa perustiedot globaalikasvatuksesta ja perehdyttää monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Sen jälkeen voit tututustua materiaaleihin vapaassa järjestyksessä oman mielenkiintosi ja tarpeesi mukaan. Jokaisesta teemasta on tarjolla erilaisia materiaaleja, kuten videoita, tekstejä ja linkkilistoja.

Materiaalit sopivat itsenäiseen opiskeluun ja tarjoavat myös aineksia koko koulun yhteisiin koulutuksiin.

Kenelle verkkokoulutusmateriaalit on suunnattu?

Verkkomateriaalit tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen eri asteiden opettajille, rehtoreille ja opetustoimille. Materiaalien pääasiallinen kohderyhmä on yläkoulun opettajat, mutta niitä voivat hyödyntää myös muut kasvattajat, kouluttaja ja opettajat.

Globaalikasvatus opetussuunnitelmassa

Globaalikasvatus kulkee punaisena lankana läpi perusopetuksen opetussuunnitelman. Koulujen perustehtävä on vaikuttaa myönteisenä muutosvoimana ja edistää kestävää yhteiskunnallista kehitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden linjassa.

Ihmisoikeuksien edistäminen, kestävän elämäntavan välttämättömyys ja kulttuurisen moninaisuuden näkeminen rikkautena luovat perusopetukselle globaalia oikeudenmukaisuutta edistävän, koulun koko toiminnan läpileikkaavan arvoperustan.

Opetussuunnitelman laaja-alaiset osaamisalueet linkittyvät vahvasti tulevaisuuden taitoihin, jotka ovat tärkeä edellytys kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Niiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Mitä on monialainen oppiminen?

Opetussuunnitelmassa painotettu monialainen oppiminen kannustaa maailman tutkimiseen perinteisiä oppiaineita yhdistellen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet kouluissa avaavat mahdollisuuden syventyä ajankohtaisiin ilmiöihin.

Koulu maailmaa muuttamaan -materiaalit tukevat monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tarjoamalla tietoa ilmiöoppimisesta vinkkejä ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Teemat soveltuvat sellaisenaan monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi, tai niitä voi hyödyntää näkökulmina erilaisten ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen tai muuttoliikkeen tutkiskelussa.

Tutustu myös luentoon ilmiöoppimisesta.