Fred, konflikter och kriser

Kriser och konflikter är kanske vardag för den som följer nyheterna, men för ungdomar är de ofta avlägsna fenomen.

Utbildningspaketet Fred, konflikter och kriser handlar om flyktingskap och olika följder av konflikter, om bakomliggande orsaker och möjliga lösningar till konflikter och kriser och om hur man bygger upp fred på individ- och på samhällsnivå.

Med hjälp av aktiverande metoder och drama kan vi engagera och fördjupa oss i hur man skapar en fredskultur och behandla aktuella händelser. Barn och unga kan öva sig i att ta olika ståndpunkter, leva sig in i andras ställning, lösa konflikter och får på så vis färdigheter för att bygga en mer rättvis värld.

Kriser i världen

Kriser och konflikter är i regel en följdverkning av något annat. Den första gnistan följs av en rad faktorer och händelser som i sista hand leder till att saken antingen blir löst eller eskalerar till en konflikt. Till exempel har början till konflikten i Syrien kunnat spåras tillbaka till att klimatförändringingen orsakade torka som i sin tur ledde till att en och en halv miljon människor blev tvungna att flytta bort från det område som var landets kornbod och hitta annan utkomst. Regeringen lyckades inte hantera situationen, människor började demonstrera och regeringen svarade med hårda tag, bland annat genom att skjuta mot demonstranter. Till sist började demonstranterna skjuta tillbaka och ett inbördeskrig bröt ut.

Ungdomar behöver verktyg för att kunna förstå orsakerna till kriser, konflikter och olika utvecklingsriktningar. Det är viktigt att vi visar att kriser och konflikter inte är oundvikliga utan att de går att påverka och förhindra i flera olika skeden innan de bryter ut.

Flyktingar i Finland

Den plötsligt eskalerade flyktingsituationen 2015 gjorde flyktingskap till ett allmänt samtalsämne och nu är temat hetare än någonsin. En saklig debatt om flyktingsituationen förutsätter fakta och ett konstruktivt debattklimat.

Det kan vi främja genom att ta upp ämnet i undervisningen och behandla frågorna med olika åldersgrupper på rätt sätt, till exempel genom aktiverande uppgifter och öppen diskussion.

Fredsfostran i skolan

Till den nya läroplanens värdegrund hör fostran till fred och respekt för liv och de mänskliga rättigheterna. De utgör kärnan i fredsfostran. Eleverna stöter på fördomar, motsättningar och konflikter i skolan, i medierna och överallt i samhället, och det är viktigt att de lär sig bemöta dem på fredliga sätt. Läroplanen råder pedagogerna att ofta erbjuda eleverna olika situationer där de får öva sig att finna konstruktiva uttryck för sina egna åsikter, öva empati, medling, konfliktlösning och kritiskt tänkande.

I skolan kan man öva kulturella färdigheter som baserar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, man kan lära sig respektfull dialog, metoder att uttrycka sig konstruktivt och granska saker ur olika synvinklar. De här färdigheterna ingår i läroplanens mål om kulturell kompetens, interaktion och uttrycksförmåga.

Ju bättre förståelse vi har för konflikter och fredliga lösningar, desto bättre kan vi uppnå läroplanens mål om delaktighet, påverkan och en hållbar framtid, och desto bättre förstår eleverna att de genom att bygga upp en fredskultur i skolan också kan skapa ett hållbart samhälle.

Utbildningspaketet har planerats av Fredsskolan vid Finlands Fredsförbund, Finlands Flyktinghjälp, Finlands Röda Kors, Finska Missionssällskapet och Institutet för fredsfostran.