Inledning

Global fostran ökar förståelsen för hur vi är kopplade till frågor som gäller hela världen och hur vi genom våra handlingar kan öka rättvisan i världen.

Vad är global fostran?

Global fostran betyder att människor i alla åldrar uppmuntras till att bli aktiva världsmedborgare. Det är fråga om kunskaper, färdigheter och attityder. Global fostran ökar vår förståelse för hur vi alla är kopplade till frågor som gäller hela världen och hur vi genom våra egna handlingar och val kan öka rättvisan i världen och främja en hållbar utveckling i framtiden.

På vilket sätt kan man dra nytta av webbmaterialet?

Webbmaterialet som ingår i helheten Skolan förändrar världen kan användas som stöd för global fostran enligt den nya läroplanen. De tematiskt indelade utbildningshelheterna innehåller praktiska verktyg och pedagogiska hjälpmedel för att studera globala fenomen på ett sätt som stöder ett aktivt medborgarskap.

Webbmaterialet består av sex utbildningshelheter som sammanställts av experter på global fostran. Varje helhet gäller ett visst tema och kombinerar global fostran med olika delområden i läroplanen. Utbildningshelheterna har planerats med beaktande av läroplanens värdegrund, målen för mångsidig kompetens och särdragen av de olika läroämnena.

Temana för materialet som producerats av olika frivilligorganisationers experter på global fostran är fred, kriser och konflikter, hållbar utveckling, mångfald och likabehandling, världsmedborgarens färdigheter och globala ansvar, de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter samt om att stärka kulturen för global fostran i skolan.

Temana har många kopplingar till varandra och uppmuntrar till att studera världen ur en fenomenbaserad synvinkel.

Hur kan materialet användas?

Du kan börja med delen Inledning som innehåller grundläggande information om global fostran och en introduktion till de mångvetenskapliga studiehelheterna. Efter det kan du bekanta dig med materialet enligt eget intresse och egna behov. Under varje tema finns ett urval material, såsom videofilmer, texter och länklistor.

Materialet kan användas både för självständiga studier och i gemensam undervisning för hela skolan.

Vem är webbmaterialet riktat till?

Webbmaterialet är avsett för lärare på olika stadier, rektorer och undervisningsväsendet som stöd för global fostran enligt den nya läroplanen. Den huvudsakliga målgruppen är högstadielärare, men materialet kan utnyttjas även av andra pedagoger, utbildare och lärare.

Global fostran i läroplanen

Global fostran går som en röd tråd genom hela läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans primära uppgift är att skapa en positiv förändringskraft och främja en hållbar samhällelig utveckling i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Genom att främja de mänskliga rättigheterna, lyfta fram nödvändigheten av en hållbar livsstil och se kulturell mångfald är en rikedom kan man skapa en sådan värdegrund för den grundläggande utbildningen som främjar global rättvisa och genomsyrar skolans hela verksamhet.

Läroplanens mål för mångsidig kompetens är starkt kopplade till färdigheter som behövs i framtiden och som förutsätts för att bygga upp en hållbar framtid. Målet är att utveckla elevernas kunskaper, färdigheter och attityder på ett sätt som stärker ett aktivt världsmedborgarskap och delaktighet i samhället.

Vad är helhetsskapande undervisning?

Läroplanen betonar helhetsskapande undervisning som uppmuntrar till att kombinera flera traditionella läroämnen för att studera olika företeelser i världen. De mångvetenskapliga lärområdena ger möjlighet att gå djupare in på aktuella fenomen.

Materialet som ingår i helheten Skolan förändrar världen stöder genomförandet av de mångvetenskapliga lärområdena genom att ge tips på hur aktuella teman kan behandlas på ett fenomenbaserat sätt. De enskilda helheterna kan användas som sådana för att genomföra ett mångvetenskapligt lärområde eller utnyttjas i delar för att studera olika fenomen, såsom klimatförändringen eller migration.