En världsmedborgares färdigheter

I en allt med global värld behöver barn och unga många slags färdigheter.

En världsmedborgares färdigheter består av kunskaper, värderingar, attityder och framför allt av en vilja att agera på ett ansvarsfullt sätt och främja rättvisa i hela världen.    

Färdigheter som behövs i framtiden

I läroplanen för den grundläggande utbildningen betonas brett kunnande och mångvetenskapliga studiehelheter, som framhäver bland annat multimodala färdigheter, vardagsfärdigheter, självständigt tänkande och lärfärdigheter samt elevernas delaktighet och möjligheter att påverka och bygga upp en hållbar framtid. Alla dessa egenskaper hör också till en världsmedborgares färdigheter.

En världsmedborgare ska kunna tänka kritiskt, beakta olika synpunkter och tåla osäkerhet. Multimodala färdigheter är ett mycket mer omfattande begrepp än enbart läsförmåga. Med dessa avses förmåga att tolka och förstå olika meddelanden som framförs via olika kanaler, eftersom en stor del av dessa meddelanden består av något annat än bara text: bilder, videor, konst, memer och andra fenomen. Multimodala färdigheter ger möjlighet att urskilja det väsentliga i det enorma informationsflödet och göra den komplexa och allt mer splittrade världen begripligare.

Läraren som elevernas stöd

Det sjunde delområdet för mångsidig kompetens enligt den nya läroplanen förutsätter att eleverna får öva sina färdigheter att delta och påverka i skolorna. På detta sätt skapas grunden till ett intresse för samhälleliga frågor. Påverkan, beslutsfattande och ansvarstagande är färdigheter som man lär sig genom erfarenhet, och därför är det viktigt att få möjlighet att öva dessa färdigheter uttryckligen i en trygg skolmiljö.

Som pedagoger har vi en viktig roll när det gäller att stöda elevernas möjligheter att bygga upp dessa färdigheter. Vi kan informera eleverna om deras möjligheter att påverka och om ansvarsfull konsumtion samt erbjuda medel för att stärka dessa färdigheter.

Läraren kan hjälpa eleverna att inse på vilket sätt de kan påverka sin närmiljö och även globala frågor. Skolan är också en del av samhället och eleverna kan till exempel bekanta sig med skolans upphandlingsprocesser och på vilket sätt man i dessa har beaktat etiska principer.