Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta paikka, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään.

Vuonna 2016 astuivat voimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin myös Suomi on sitoutunut. Nämä 17 tavoitetta voidaan jakaa kolmeen: köyhyyden vähentäminen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen ja planeettamme pelastaminen.

Kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain, jos tiedämme mitä tavoitteiden toteutuminen meiltä vaatii ja motivoidumme toimimaan niiden eteen yhdessä. Kestävä kehitys -koulutuskokonaisuus auttaa hahmottamaan kestävää kehitystä opetuksessa, koko koulun toimintakulttuurissa sekä osana globaalia todellisuutta.

Kestävä kehitys koulussa

Kestävä kehitys ei ole irrallinen asia koulussa. Se voi näkyä esimerkiksi hankinnoissa, ruokailussa, koulurakennuksen ylläpidossa, kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja koulusta ulospäin suuntautuvassa toiminnassa.

Tarvitsemme toimintaa monella eri tasolla myös eri oppiaineissa. Kestävä kehitys ei ole vain maantieteen ja biologian juttu. Kestävän kehityksen sisältöjä on mahdollista sisällyttää minkä tahansa oppiaineen opetukseen. Aineenopettaja on oman alansa asiantuntija, joten parhaat tavat ottaa kestävä kehitys mukaan opetukseen löytää tutustumalla kestävän kehityksen tavoitteisiin ja etsimällä linkit omaan oppiaineeseen.

Kestävän kehityksen periaatteet opetussuunnitelmassa

YK:n kehitystavoitteet näkyvät opetussuunnitelman arvopohjassa selkeästi. Perusopetuksessa on jo heti ensimmäiseltä vuodelta alkaen ohjattava oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Tavoitteenamme on ohjata oppilaita tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on avata näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Maan ystävät, Suomen YK-liitto, WWF Suomi