Moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Koulujen henkilöstön, oppilaiden ja näiden perheiden moninaisuus on asia, jota emme voi kasvatuksessa ja opetuksessa ohittaa.

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -koulutuskokonaisuus keskittyy ennakkoluuloihin ja stereotypioihin, normitietoisuuteen ja sukupuolitietoiseen kasvatukseen, rasismiin ja siihen puuttumiseen sekä katsomukselliseen moninaisuuteen ja dialogiin.

Koulu toimii tässä maailmassa ja sen tavoite on valmistaa oppilaita aktiivisiksi, globaalissa ympäristössä pärjääviksi kansalaisiksi, jotka pystyvät tunnistamaan valta-asetelmia, normeja, ennakkoluuloja ja ymmärtävät yhdenvertaisuuden merkityksen. Oleellista on, että lähestymme moninaisuutta kokonaisvaltaisesti, omat ennakkoluulot, normit ja valta-asetelmat tunnistaen. Pyrkimyksenä on yhdenvertaisuus, ei suvaitsevaisuus.

Rasismi ja syrjintä

Rasistinen ja vihamielinen puhe ja käytös on tullut yhteiskunnassa sallitummaksi, mutta puuttumisen kulttuuri ei ole kasvanut samanaikaisesti.

Rasismiin puuttuminen on erityisen tärkeää kouluissa, sillä suurin osa nuorten kohtaamasta rasismista ja syrjinnästä tapahtuu siellä. Meidän tulisi viestittää, että rasismin, vihapuheen ja häirinnän kokemisesta voi keskustella ja että niihin suhtaudutaan vakavasti. Lisäksi tietoisuutta moninaisuudesta ja sen kunnioittamista sekä rohkeutta puuttua tulee lisätä.

Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on läsnä myös koulumaailmassa. Oli sitten kyse transnuoresta, transvestiittirehtorista tai sateenkaarevista vanhemmista, on jokaisella oikeus olla oma itsensä sekä tulla nähdyksi ja kohdatuksi yhdenvertaisena.

Uudistunut lainsäädäntömme velvoittaa kouluja tekemään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Pelkät suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä, vaan paras tapa muokata asenteita on se että lisäämme tietoa ja arkipäiväistämme sateenkaarevia teemoja. Lisäämällä normitietoisuutta voimme ehkäistä kiusaamista ja edistää moninaisuuden aitoa arvostamista

Erilaisia maailmankatsomuksia

Koulun arki on yhä moninaisempi ja lukuvuoden aikana esillä ovat esimerkiksi monen eri uskonnon juhlat. Uskontojen ja katsomusten lukutaito sekä niihin liittyvät keskusteluvalmiudet nousevat yhä merkittävämpään rooliin päivittäisessä vuorovaikutuksessa.

On tärkeää, että tutustutamme oppilaita eri uskonto- ja katsomusperinteisiin ja edistämme uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Katsomusten yhdenvertaisuutta voimme edistää keskustelutaitoja harjoittelemalla ja kiinnittämällä aktiivisesti huomiota esimerkiksi median luomiin stereotypioihin.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, Rauhankasvatusinstituutti, Seta, Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti